Spring naar hoofd-inhoud
Stichting Straatkinderen Medell�n is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Wat doen we?

Robinson (14 jaar) verblijft in een tehuis omdat zijn moeder bang is dat hij wordt gerekruteerd door de lokale jeugdbende. Zijn beste vriend Juan David (14 jaar) heeft op straat geleefd en heeft geen familie om op terug te vallen. Jahaira (15 jaar) is op eigen houtje naar Medellín gekomen om aan drugs te komen en Leidy (16 jaar) heeft al veel geëxperimenteerd met drugs.

Deze kinderen en nog vele anderen dromen van een mooie toekomst omdat ze, dankzij de stichting, de mogelijkheid  hebben gekregen om zich te ontwikkelen middels activiteiten waar zoveel plezier aan wordt beleefd. Inmiddels zijn er al meer dan 400 kinderen die deelnemen aan de verschillende projecten en een veel groter aantal kinderen komt indirect met de stichting in aanraking.

De stichting organiseert en begeleidt een breed scala aan activiteiten. Op een wekelijkse basis kunnen de kinderen participeren, afhankelijk van hun interesse.

Zo komt  een groep kinderen wekelijks bijeen op een redactie vergadering om gezamenlijk te werken aan de straatkinderenkrant ‘Entendámonos’. Een brievenbus in elk tehuis zorgt voor een nog bredere participatie. De krant is de stem van de kinderen en heeft een oplage van 1000 exemplaren, die worden uitgedeeld aan de kinderen. Het is een ideaal bindmiddel en creëert een gevoel van saamhorigheid.

Ook wordt wekelijks het project ‘CoCo’ georganiseerd bij de verschillende tehuizen. Recreatieve  activiteiten waarbij de kinderen het belang leren van ‘Communicatie’ en ‘Coöperatie’. Dankzij dit project is het contact met de kinderen intensiever: een voorwaarde om het vertrouwen bij deze kinderen te creëren.

Door de projecten ‘Entendámonos’ en ‘CoCokomen ze ook in aanraking met de andere projecten van de stichting en leren welke voorwaarden gelden om structureel mee te kunnen doen aan de voetbalschool ‘La Naranja Mecánica’, het muziekproject ‘Sararé’, dans, theater of handwerken van het project ‘Artesano de mi cuerpo’.

De kinderen blijven veelal jarenlang betrokken bij de activiteiten en leren wat nodig is om zichzelf staande te houden in de maatschappij. De stichting begeleidt dit hele proces. 

Alle kinderen uit de tehuizen en de drie marginale wijken zijn welkom om mee te doen aan de vele activiteiten die de stichting aanbiedt. Tijdens de activiteiten willen we positief gedrag bevorderen en negatief gedrag terugdringen. Dit proberen we te realiseren door het positieve gedrag te belonen, waarbij de focus ligt op normen en waarden, doorzettingsvermogen, kennis, onafhankelijkheid en leiderschap. De omgang met de kinderen, de inhoud van de activiteiten is daarbij van groot belang.

Bevordering naleven van normen en waarden        

Op tijd komen, nakomen van afspraken, respect tonen naar begeleiding en andere kinderen, etcetera. De kinderen leren het belang van de normen en waarden die worden nageleefd door iedereen.

Bevordering doorzettingsvermogen

De kinderen doen mee aan de activiteiten omdat ze het leuk vinden, het verandert in een hobby en soms zelfs in een passie. De uitdaging die de activiteiten bieden zorgt ervoor dat het kind het doorzettingsvermogen bevordert en het beste uit zichzelf haalt.

Bevordering kennis

Er worden bijeenkomsten georganiseerd voor kinderen (en ouders in de wijken) waarin actuele thema’s worden besproken om de betrokkenheid en kennis te vergroten die belangrijk worden geacht voor de ontwikkeling van het kind.

De kinderen wordt de mogelijkheid geboden om boeken te lezen. Ze hebben de mogelijkheid een boek van hun niveau en interesse te lenen. Er is ruimte om erover te vertellen en zo de lectuur onder de kinderen te bevorderen. 

Bevordering onafhankelijkheid

Bevorderen bewustwordingsproces op de te maken keuzes in het dagelijkse leven. De kinderen worden aan het woord gelaten en worden bewuster over de te maken keuzes waarbij de link tussen de activiteiten en de maatschappij wordt gemaakt.

De kinderen hebben de eigen verantwoordelijkheid om op tijd bij de activiteiten  te zijn, ook wanneer moet worden gereisd met de bus of de metro. De stichting stimuleert het zelfstandig reizen. Reizen kost geld en de kinderen krijgen van de stichting een bepaald bedrag waarvoor ze moeten tekenen. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor een goede administratie en zodra het geld bijna op is moeten ze deze administratie laten zien om opnieuw geld te krijgen. Contact verloopt via telefoon, email en Facebook, waarbij we bevorderen dat het kind zelf verantwoordelijkheid neemt.

Bevorderen zuinig zijn op bezittingen. Kinderen lenen of krijgen als beloning materialen (een boek, voetbalschoenen, handwerken, etc.) en leren hoe om te gaan met deze bezittingen.

Bevordering leiderschap

Kinderen worden verantwoordelijkheden toebedeeld waarbij ze de groep moeten leiden. Een aantal kinderen, geselecteerd uit de verschillende projecten en locaties, komt samen met als doel dat de kinderen mede bepalen hoe de stichting kan verbeteren. 

Terugdringen schoolverzuim

De kinderen zijn verplicht lessen op school te volgen. Elk trimester laat het kind de schoolresultaten zien en zodra de resultaten niet goed zijn zal extra aandacht besteed worden aan het kind met als doel de negatieve spiraal te doorbreken.

Deze aanpak heeft als doel de zelfstandigheid te vergroten en hiermee de voorwaarden te creëren om de sociale integratie van elk kind individueel te bevorderen.